Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

En data de 22-10-2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una nova ajuda per reactivar i impulsar les activitats de restauració i centres d’estètica i de bellesa, que es van veure obligades al tancament del seu negoci o sols prestar els seus serveis a domicili en base a la Resolució SLT/2546/2020 del 15 d’octubre.
Per tant, les persones beneficiàries d’aquesta subvenció seran els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donats d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.


Per tal d’obtenir la condició de persona beneficiaria s’hauran de complir una sèrie de requisits, com per exemple, estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat, la Seguretat Social, l'Agència Estatal d’Administració Tributària i Agència Tributaria de Catalunya. En el cas que hi hagi un ajornament o moratòria dels deutes, cal aportar un justificant que ho acrediti

 

La quantia de la subvenció és d’un import màxim de 1.500€. Aquest import no pot superar el cost de les despeses subvencionables, les quals es tracten de despeses fixes, tals com lloguer, subministres, compres de mercaderies i inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda online. D’aquesta manera, queden exemptes les despeses en sous i salaris, amortitzacions i rentings i altres despeses que no s’obtingui factura.
Si el cost final efectiu de l’activitat és un 20% inferior al cost que s’ha previst en la sol·licitud d’aquesta subvenció, s’ha de reduir en la mateixa proporció la quantia de l’ajut. Tot i que, si la desviació no excedeix del 20% no s’hi durà a terme cap reducció. En cap cas, el total d’ajudes que es rebin no podrà ser superior al cost de l’activitat previst.
Per tramitar aquesta ajuda, caldrà aportar, a part del formulari de sol·licitud complimentat, una fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, així com la declaració responsable de la Generalitat de Catalunya.

El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds. El termini màxim perquè l’òrgan responsable emeti i notifiqui una resolució és de sis mesos, a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. La resolució de concessió serà notificada a través del tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. No obstant, si l’òrgan competent no dicta i notifica una resolució en el termini de sis mesos, s’entendrà desestimada la sol·licitud.


El pagament de la subvenció es realitzarà en un únic lliurament un cop revisada tota la documentació. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per la concessió, podran donar lloc a la modificació de la resolució. A més, les persones beneficiàries hauran de justificar, en un màxim de tres mesos, a on han aplicat la quantitat rebuda mitjançant d’una relació de les despeses subvencionables i ingressos.
L’incompliment de l’objecte i finalitat de la subvenció comportarà l’anul·lació total de la subvenció.